سرفصل خبرها

متریال پانل های بامبو

شرکت Plyboo مجموعه ای از پانل های بامبو را تولید کرده است.نوع خاصی از گیاه بامبو در ساخت این پانل ها استفاده شده است،که هنگامی که این گیاه در عمر 5 تا 6 سال است از آن برای ساخت این پانل ها استفاده می شود.در پوشش داخلی دیوارهای ساختمان و مبلمان ها از این متریال استفاده می شود.

ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻟﻮﮐﻮﺭ (Hollowcore)
چهارشنبه ۹۴/۴/۳۱ 0

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﮏ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﯿﻐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ.ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺎﻟﻮﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺩﻫﺎﻧﻪ 12 ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻟﻮﮐﻮﺭ ﺳﻘﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﻻ‌ﯾﻪ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.