سرفصل خبرها

آجر چینی مدرن ایرانی

در فضاهای ایرانی اسلامی آجر پرکاربردترین و شناخته شده ترین مصالح ساختمانی بوده است.این عنصر که از خاک شناخته شده و حس و حالی نوستالژیک برای هر ایرانی دارد آجر از لحاظ سازگاری با آب و هوا و اقلیم ایران بسیار مناسب است و از لحاظ دوام در ایران یکه تازی می کند.

ترکیب رنگ های 2015 به پیشنهاد طراحان برای دکوراسیون خانه
چهارشنبه ۹۴/۴/۳۱ 0

ترکیب رنگ های 2015 به پیشنهاد طراحان

ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻟﻮﮐﻮﺭ (Hollowcore)
چهارشنبه ۹۴/۴/۳۱ 0

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﮏ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﯿﻐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ.ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺎﻟﻮﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺩﻫﺎﻧﻪ 12 ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻟﻮﮐﻮﺭ ﺳﻘﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﻻ‌ﯾﻪ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.