سرفصل خبرها

نگاهی به غرفه های برتر نمایشگاه مبلمان و اثاثیه میلان 2016 (2)

غرفه الیکا دارای دو نفس است که منعکس کننده ی داخل و خارج ساختار است. در بیرون غرفه، تاکید بر افراد است: عکس 2500 کارمند الیکا، دیوارها، کف ها و سقف را پوشانیده است تا ماهیت بین المللی و چند فرهنگی بودن این شرکت را نمایان ساخته و توانایی الیکا را در ستایش بی مانند بودن هر یک از کارم