سرفصل خبرها

حضور معمار بزرگ ایرانی هادی تهرانی در شرکت توسعه مهندسی اثر

در تاریخ 94/5/11 هادی تهرانی معمار بزرگ ایرانی در شرکت اثر حضور یافت و طراحان این مجموعه را مفتخر ساخت تا در مورد پروژه های شرکت اثر از نظرات ایشان استفاده کنند و زمینه همکاری بیشتر را فراهم آورند.