سرفصل خبرها

هتل داریوش

در دنیا، هتل های بزرگ و مدرن و زیبا فراوانند. اما در این بین، شاید کمتر هتلی را سراغ داشته باشیم که تاریخ تمدن و فرهنگ یک کشور را به خوبی هتل بزرگ داریوش به نمایش گذاشته باشد.