سرفصل خبرها

توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران

موضوع بام سبز در كشور ما موضوع جديدي نيست اما سامانه بام سبز موضوعي جديد مي باشد كه مزاياي مربوط به آن در گرو استفاده گسترده و كلان آنها مي باشد. هدف این مقاله استفاده از معيارهاي توسعه پايدار جهت توجيه پذير نمودن سامانه هاي سبز در ايران ميباشد.