سرفصل خبرها

تکنولوژی جدید سیستم پارکینگ زیرزمینی

سیستمی جدید در پارک کردن ماشین‌ها، این سیستم پارکینگ زیرزمینی با نام Cardokشناخته شده است.