سرفصل خبرها

مصالح ساخته شده با الهام از مخروط کاج که با آب واکنش نشان می دهد.

استفاده از خواص ذاتی مخروط کاج این امکان را می دهد تا به ایجاد یک ورقه دست یابند که رطوبت را شناسایی کرده و شکل خود را به طور خودکار وبدون ساختار مکانیکی و الکترونیکی تغییر دهد.برای به نمایش گذاشتن سناریوهای احتمالی که در آن این ورقه مفید خواهد بود.چن یک شاخص آب ایجاد کرده است.ب