سرفصل خبرها

4 تندیس از مفاخر ایرانی در مقابل مقر اصلی سازمان ملل در وین

در محوطه ورودی مقر اصلی سازمان بین الملل در وین در قسمت سمت راست ورودی اصلی تندیس چهار ستاره شناس پزشک و عالم بزرگ تاریخ را در زیر حجمی به شکل چهارتاقی که ترکیبی از سبک‌های معماری و تزئینات هخامنشی و اسلامی در آن دیدده میشوند را ساخته اند.